floating green leaf plant on person's hand

Skillnaden mellan hållbar utveckling och hållbar tillväxt

I dagens värld är hållbarhet ett hett ämne.

Det missförstås ofta och används omväxlande med andra termer som hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Men vad betyder dessa begrepp egentligen?

Låt oss utforska skillnaderna mellan hållbar utveckling och hållbar tillväxt.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”.

Den fokuserar på långsiktiga lösningar på globala problem som fattigdom, klimatförändringar, resursutarmning och miljöförstöring.

Hållbar utveckling fokuserar inte enbart på ekonomisk tillväxt utan tar även hänsyn till social rättvisa och miljöskydd för att se till att människor har tillgång till grundläggande behov som rent vatten, mat, tak över huvudet, utbildning, hälsovård osv. samtidigt som naturresurserna bevaras för framtida generationer.

Hållbar tillväxt

Till skillnad från hållbar utveckling är hållbar tillväxt mer inriktad på ekonomisk tillväxt än på sociala eller miljömässiga hänsyn.

Även om man fortfarande strävar efter att förbättra livskvaliteten genom att skapa arbetstillfällen och möjligheter för företag att blomstra med tiden, lägger man mindre vikt vid att minska fattigdomen eller skydda miljön än vad hållbar utveckling gör.

En viktig skillnad mellan de två begreppen är att medan hållbar utveckling försöker minska ojämlikheten i samhället genom att ta itu med frågor som fattigdom och jämställdhet mellan könen, tar hållbar tillväxt endast hänsyn till ekonomiska frågor som skapande av arbetstillfällen och skapande av välstånd.

Oavsett om du tittar på affärsmetoder eller internationell politik är det viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två begrepp för att kunna fatta välgrundade beslut om hur du bäst ska gå vidare med dina planer.

Hållbar utveckling strävar efter en balans mellan ekonomisk utveckling, social rättvisa och miljöskydd så att alla människor har tillgång till grundläggande behov nu och i framtiden.

Hållbar tillväxt fokuserar däremot främst på att förbättra de ekonomiska förhållandena över tid genom att skapa arbetstillfällen och välstånd – med mindre hänsyn till social rättvisa eller miljöskydd.

Att förstå denna skillnad kan bidra till att vi fattar beslut som är bra inte bara för oss själva utan även för framtida generationer.