woman holding leaf

En närmare titt på Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en global handlingsplan för länder runt om i världen för att bidra till att skapa en bättre framtid.

Den antogs av alla FN:s medlemsstater 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling som har specifika mål som ska uppfyllas till 2030.

Dessa mål är utformade för att ta itu med vår tids största utmaningar, från fattigdom och ojämlikhet till klimatförändringar och miljöförstöring.

Låt oss ta en närmare titt på vad denna agenda innebär.

Målen i Agenda 2030

Kärnan i Agenda 2030 är en ambitiös uppsättning mål som syftar till att utrota fattigdomen, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla.

De 17 målen för hållbar utveckling är indelade i 169 unika mål.

Några av dessa mål är bland annat att uppnå jämställdhet mellan könen, ge tillgång till rent vatten och sanitet, få slut på hunger och undernäring, främja ekonomisk tillväxt, vidta åtgärder mot klimatförändringarna, skydda livet på land och till havs och bygga upp starka institutioner med effektiv styrning.

Framsteg hittills

Sedan 2015, då det antogs av FN:s medlemsstater runt om i världen, har betydande framsteg gjorts för att uppnå dessa mål.

Till exempel har den extrema fattigdomen minskat avsevärt sedan 1990 och mer än en miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom mellan 1990 och 2015, jämställdhet i grundskolan har uppnåtts i nästan alla länder, tillgången till rent dricksvatten har ökat, förnybara energikällor som solenergi används i större utsträckning, avskogningen har minskat och utsläppen av växthusgaser har minskat i många länder.

Vad behöver göras?

Även om stora framsteg har gjorts under de senaste fem åren för att uppnå dessa mål finns det fortfarande arbete kvar att göra om vi vill uppnå alla 17 mål till 2030.

För att göra detta krävs ett fortsatt engagemang från regeringar runt om i världen samt offentlig-privata partnerskap som kan bidra till att mobilisera de resurser som krävs för att uppnå dessa mål.

Det kräver också att individer runt om i världen tar små steg varje dag för att skapa en bättre framtid för alla.

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en ambitiös handlingsplan som syftar till att utrota fattigdomen, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla till 2030.

Det har redan gjorts betydande framsteg mot att uppnå dessa mål under de senaste fem åren, vilket till stor del beror på ett ökat engagemang från regeringar runt om i världen samt på offentlig-privata partnerskap som har mobiliserat de resurser som krävs för att lyckas.

Det finns dock fortfarande arbete kvar att göra om vi vill uppfylla alla 17 mål till 2030 och det kommer att kräva fortsatt engagemang från individer runt om i världen förutom att regeringarna samarbetar i denna globala kampanj mot hållbarhet.