En guide till de 17 målen för hållbar utveckling

FN skapade de 17 målen för hållbar utveckling 2015 för att bidra till att skapa en mer hållbar framtid för alla. Dessa globala mål syftar till att utrota fattigdomen, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla på jorden. Låt oss ta en titt på vad dessa mål är och varför de är viktiga.

De 17 hållbarhetsmålen täcker många olika aspekter av hållbarhet, till exempel fattigdom, hälsa, utbildning, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, klimatförändringar, fred och rättvisa.

Här är en lista över de viktigaste målen:

 • Ingen fattigdom – Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
 • Ingen hunger – Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad kosthållning samt främja ett hållbart jordbruk
 • God hälsa och välbefinnande – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 • Utbildning av hög kvalitet – Säkerställa en inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheter till livslångt lärande för alla
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män – Uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män och ge alla kvinnor och flickor inflytande
 • Rent vatten och sanitet – Se till att vatten och sanitet finns tillgängligt och förvaltas på ett hållbart sätt för alla
 • Billig och ren energi – Säkerställa tillgång till prisvärd, tillförlitlig och hållbar energi för alla
 • Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt – Främja en hållbar ekonomisk tillväxt som omfattar alla och som är hållbar, med full sysselsättning och anständigt arbete för alla
 • Industri, innovation och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, främja industrialisering för alla och främja innovation Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna mildra dess effekter
 • Minska ojämlikhet – Minska ojämlikhet inom länder genom att avskaffa diskriminering på grund av ras eller etnicitet
 • Hållbara städer och samhällen – Gör städerna inkluderande säkra motståndskraftiga
 • Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 • Livet under vatten – Bevara och hållbart använda oceanernas hav marina resurser
 • Livet på land – Skydda och återställa ekosystemens biologiska mångfald på land
 • Fred, rättvisa och starka institutioner – Skapa fredliga rättvisa samhällen starka institutioner
 • Partnerskap för att uppnå målen – Stärka globala partnerskap för att öka utvecklingsländernas kapacitet att genomföra de hållbara utvecklingsmålen.

Dessa sjutton globala mål är viktiga om vi vill bygga en bättre framtid.

De utgör en tydlig ram som kan vägleda länder runt om i världen när de strävar efter att skapa mer rättvisa samhällen som skyddar vår naturliga miljö samtidigt som de främjar ekonomisk tillväxt.

För att uppnå dessa mål krävs ett starkt samarbete mellan regeringar, företag, organisationer i det civila samhället och enskilda medborgare över hela världen.

Det är upp till oss att agera nu för att se till att dessa ambitiösa mål uppfylls till Agenda 2030!